Урок 9

leciono 9

 

 

 

 


вернуться на главную

 Эсперанто это целый мир


Грамматика     Текст     Упражнения  

Новые слова к уроку 9

En la urbo

Слушать текст

 Fine de majo okazis ekzameno en la kurso de Esperanto. Post la ekzameno la instruisto diris:

— Nun vi povas paroli en Esperanto kaj antaǔ vi estas malfermita la tuta mondo. Feliĉon kaj sukcesojn al vi ĉiuj! Mi invitas vin en la urban Esperanto-klubon.

Post la ekzameno la geamikoj decidis promeni tra la urbo kaj festi finon de E-kurso en iu kafejo. Ili ekpaŝis laǔ la strato. Estis varma vetero. Sur la arboj aperis freŝaj folioj. Amaso da homoj paŝis laǔ trotuaroj. En la ŝoseo cirkulis multaj aǔtoj. En busoj, trolebusoj kaj tramoj veturis pasaĝeroj.

La geamikoj venis al la vojkruco ĉe la ĉefa prospekto. Ili atendis verdan lumon de la semaforo, trairis la prospekton  kaj eniris en la kafejon.

— Ĉu vi rimarkis, ke la lumo de semaforo, kiu permesas iri, estas verda lumo?  Verda koloro estas koloro de Esperanto!

Proksimiĝis kelnero kaj donis menuon.

— Kion ni mendu?

— Mi pensas, ke eblas mendi po pokalo da vino por tosti okaze de finiĝo de nia E-kurso kaj prospero de Esperanto. Kaj poste ni trinkos kafon kun sendviĉoj.

La amikoj tostis kaj poste sidis ĉe la tablo, trinkis kafon kaj babilis. Vesperiĝis, kiam ili eliris el la kafejo kaj daǔrigis promenadon tra la urbo. La vitrinoj de pluraj vendejoj aspektis bele, stratlampoj kaj reklamoj hele lumis. Homoj promenis, ripozis sur benkoj en la parko, infanoj ludis.

Viktoro kaj Andreo akompanis sian amikinon ĝis ŝia hejmo.

— Dankon, amikoj, pro agrabla kompanio. Kiam ni denove renkontiĝos? − demandis Elena.

— Mi invitas vin ripozi  ĉe naturo, mi konas tre belan lokon.

— Do, veturu ni al naturo post la universitataj ekzamenoj! – diris Elena.

— Bonege! – reehis la knaboj. — Ĝis la revido!

— Ĝis!

 

  

 


 


 

 

 

Курсы английского языка

 

 

 

 

akompani сопровождать

amaso толпа

aperi появиться

aspekti выглядеть

aǔto автомобиль

benko скамейка

buso автобус

cerbo мозг

cirkuli циркулировать

ĉefa главный

daǔri длиться, продолжаться

daǔrigi продолжить

decidi решить

eho эхо

ekzameno экзамен

feliĉo счастье

festi праздновать

haltejo остановка

halti стоять

hela яркий

infano ребенок

kafejo кафе

kanti петь

kavaliro рыцарь

kelnero официант

koloro цвет

kompanio компания

kruco крест

loko место

ludi играть

lumo свет

majo май

maro море

mendi заказать

modo мода

monto гора

okaze de по случаю

parko парк

pasaĝero пассажир

paŝi шагать

pluraj довольно многие

pokalo бокал

prezidento президент

proksima близкий

proksimiĝi приблизиться

promеni гулять

prospekto проспект

prospero процветание

reklamo реклама

renkonti встретить

rimarki заметить

saĝa умный

semaforo светофор

sendviĉo сэндвич

ŝoseo шоссе

trafiko транспорт

tramo трамвай

trolebuso троллейбус

trotuaro тротуар

vendejo магазин

vendi продавать

vento ветер

verbo глагол

vitrino витрина

vojkruco перекресток

vojo дорога


 

эсперанто-русский  и   русско-эсперантский словарики